Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Zeilvereniging Gaasperplas (hierna: ZVG) verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien je lid wordt van ZVG, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan ZVG verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ZVG
Postbus 23793
1100 EG Amsterdam
KvK nummer 40533174

De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via info@zeilvereniging-gaasperplas.nl

2. Welke gegevens verwerkt ZVG en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum,
b) adresgegevens,eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) de diensten die je afneemt.en je bootgegevens

2.2 ZVG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.
b) je naam en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ZVG;
c) je naam en e-mailadres wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, lessen, activiteiten en ligplaatsen af te wikkelen.
d) je geboortedatum wordt gebruikt om het type lidmaatschap vast te stellen.
e) je bootgegevens worden gebruikt voor facturatie.
Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
E-mail berichtgeving (opt-out):
ZVG gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Whatsapp berichtgeving (opt-in):
Je kan je aanmelden voor diverse Whatsapp groepen (wedstrijd, bar, bar informeel, ..). Afmelding voor deze Whatsapp groepen kan je altijd zelf doen in de Whatsapp app.

3. Bewaartermijnen
ZVG verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens verijderd. Het lidmaatschap eindigt als aan alle verplichtingen is voldaan (sleutels ingeleverd en uitstaande rekeningen betaald).

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ZVG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ZVG gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker.
– Leden en financiën: www.e-boekhouden.nl. Hun algemene voorwaarden worden gezien als standaard verwerkersovereenkomst.
Voorwaarden en privacy policy: https://www.e-boekhouden.nl/voorwaarden
– Website hosting en nieuwsbrieven: TransIP. Met deze verwerker is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
Privacy policy: https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/
– Voor email wordt gmail gebruikt voor diverse accounts.
4.3 Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van ZVG kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ZVG zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ZVG je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie.
Ledenadministratie: info@zeilvereniging-gaasperplas.nl

6. Foto’s en ander beeldmateriaal
6.1 Op het verenigingsterrein kunnen foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt worden bij verenigingsactiviteiten.
6.2 Deze kunnen gebruikt worden op onze website of social mediakanalen zoals Facebook.
6.3 Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van deze foto’s of ander beeldmateriaal kan contact opnemen met de ledenadministratie of de Facebook eigenaar. Het materiaal wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.
Ledenadministratie: info@zeilvereniging-gaasperplas.nl

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.